Alle indlæg af anne

Referat 10. maj 2017

Detagere: Kim, Axel, Anne, Claus og Kasper

1. Opfølgning Generalforsamling

Der sendes referat ud. Denne sendes ud pr. email. Claus sender det rundt.

Axel sender en påmindelse rundt vedr. manglende kontingentindbetalinger.

Fællesområde-udvalget har mødtes siden generalforsamling. De arbejder på, at der skal laves en hytte og et bålsted. Derudover skal der plantes træer. Der skal hentes et prisoverslag hjem. Fællesområde-udvalget mødes igen, når de er blevet lidt klogere på priserne.

2. Gavepolitik

Ved fødsel, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, rejsegilde, dødsfald m.v. samles ind på beboernes initiativ. Grundejerforeningen lægger op til, at der gives 50. Kr pr. husstand. Grundejerforeningens bestyrelse følger løbende op på, om der er nogen, der er blevet overset.

Rejsegilde:

Grundejerforeningen giver, når folk flytter til vejen. Dette er i omegnen af 200 kr.

3. Byskilt

Anne følger op med borgerforeningen. Vi tager den op igen, når vi hører status fra borgerforeningen.

4. Sct. Hans

Vi bakker op om byens Sct. Hans bål. Vi brænder vores “eget” lille bål af på et andet tidspunkt.

5. Sensommerfest

Vi gør det sidst i august. Anne spørger Finn efter lokaler

6. Arbejdsdag

Vi klipper hæk og luger ukrudt en formiddag og spiser pølser efterfølgende. Søndag den 11. Juni kl. 10.00 på fællesarealet.

Referat 31 maj 2016

Fremmødte

Kasper, Anne, Kim, Claus og Axel

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen Udsendelse af referatet mangler: Malene sender postadresser til Axel

Med referat sendes: – Referat – Kontingent

– Anvisning med slåning af grund, hæk mv. jf. §13 i grundejerforeningens vedtægter.

– Grundejerforeningen påtænker at klippe de hække der vender ud mod fællesarealerne. Højde 180 cm. Indsigelser skal være os i hænde inden 17. juni. – Andvendelse af det nye fælles areal. Forslag modtages på FB direkte til Anne, på mail til knud_a88@hotmail.com eller i postkassen hos 24.

2. Konstituering Formand: Claus Næstformand: Kim Kasserer: Axel Sekretær: Kasper Hjemmesideansvarlig: Anne Overdragelse af ansvar. Axel: Aftaler selv et møde med Finn om overdragelse af forretningen. – Hvordan bestiller man flis, hvor meget.

3. Vejfest: 20. August. Anne: Offentliggør datoen på Facebook. Anne: Undersøger skilt til vejen, pris og melder tilbage til bestyrelsen.

Aktivitet: Kanotur + Grissefest om aftenen. Claus: Undersøger Dan mht. kanoer Kasper: Undersøger højskolen mht. kanoer Axel: Snakker med Steff om svinet Anne: Snakker med Finn om plads i garagen

4. Arbejdsdag:

– Klippe hæk for de ubebyggede grunde

– Lægge flis på fælles arealer

5. Eventuelt Fællesareal: Finn har bestilt Claus til at slå græsset. Claus Provst slår det nye område også – til stor glæde for Axel Claus: Beder Klaus Provst tage det nye stykke med når han slår det gamle fællesareal. Ideer til anvendelse af det nyefælles areal.

Referat 16 februar 2016

Fremmødte:

Mikkel, Anne, Malene, Finn og Axel

Fraværende:

Nil.

Agenda

1. Indkaldelse til generalforsamling

– Hos Finn, Kokærvænget nr. 22. 30. Marts 2016, kl. 19.00 – På valg: Mikkel, Finn og Malene (ingen modtager genvalg) – (AXEL) Mad, kan Steff stå for det? – (AXEL) Giver besked til Malene – (MALENE) sender indbydelser ud – (FINN) Køber drikkevarer

2. Dagsorden til generalforsamling – Genbrug, men dog med et punkt om køb af grund på selvstændigt punkt på dagsordenen, med en købssum. Og en kort forklaring om baggrunden herfor

3. Udarbejdelse af regnskab. – (FINN) er på plads

4. Budget 2016

– (FINN) – Herunder køb af jordstykket

5. Cykkelsti

– Ligger i bero for nuværende

6. Sti til Kokær – Er blevet god, skal måske have en tur mere

7. Hjemmeside – Den er flot

8. Evt.

Referat 5 Maj 2015

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kokærvænget

Fremmødte 18.05.2015:

Marlene, Mikkel, Finn, Anne & Axel

Dagsorden

 1. konstituering i bestyrelsen
 1. hvad ønsker vi at arbejde med i 2015
 1. planlægning af sommerfest
 1. evt.
 1. Konstituering for den nye bestyrelse

Formand: Marlene

Næstformand: Mikkel

Kasserer: Finn

Web ansvarlig:  Anne

Sekretær:  Axel

 1. Hvad ønsker vi at arbejde med i 2015
 1. Hjemmeside

Ansvarlig: Anne

Annes første opgave bliver at gøre hjemmesiden mere generisk og mindre forældet.
Et forslag kunne være at benytte de eksisterende billeder og nye billeder til at formidle en stemning over temaerne, arbejdsdage, vejfest osv.

Hjemmesiden mangler i sin nuværende form mangler information om områdets faciliteter så som børnehave, sportsplads og naturlegeplads. Evt. med Google kort.

 1. Cykel- og gangsti til Tapdrup

Ansvarlig: Mikkel og Axel

 1. Overordnet plan

Sti etableres på vestligside af Taphedevej oppe i nivau med tilstødende marker. Evt. laves en nedkørsel ved rækkehus hvor der nu er støttemur for skrænten.

Busskur etableres skråt overfor udkørsel fra Kokærvænget på nordlig side.

 

Figur 1 Sti på vestlig side af vej, busskur nordvest for udkørsel fra kokærvænget. Interessenternes placering

 1. Interessenter

Brian:
Finn har haft kontakt med Brian der ejer nederste del af stiens forløb. Brian er positivt stemt overfor en sti med vestlig forløb, men er ikke interesseret i en sti med østligt forløb.

Lodsejer 2:
Er ikke kendt endnu, men Brian formodes at kende denne. Lodsejer 2 ejer den mark som har indflydelse på øverste forløb af stien, og busskur

Boligselskabet Viborg Amt:
Kan komme på tale hvis stien skal ramme fortov foran rækkehuse nederst på Taphedevej

 1. Fremgangsmåde

Mikkel og Axel kontakter Brian, da de repræsenterer børnefamiliernes interesser. Vi snakker med Brian for at starte processen og hører nærmere om Lodsejer 2.

Så snart aftaler er på plads med Brian, Lodsejer 2 og evt. Boligselskabet Viborg Amt, kontaktes kommunen med henblik på igangsættelse af projektet. Kommunen skal presses på at betale hele – eller dele af projektet da Viborg kommune tidligere har lovet denne sti.

 1. Natursti gennem Kokær

Ansvarlig: Mikkel

Der er en dialog i gang med Kokærs grundejerforening om at forbedre stien fra Kokærvænget og ned forbi Kokær. Kokær har tidligere været skeptiske, pga. modvilje mod cykler og knallerter på stisystemet.

Mikkel fortsætter dialogen og dette er måske et kommende projekt til en arbejdsdag.

Axel har en bunke grus som evt. kan bruges til projektet [Symbol]

 1. Sommerfest

Dato: Fredag den 3. juli

 1. Indbydelse

Ansvarlig: Marlene

Marlene slår sommerfesten op på Facebook gruppen og omdeler indbydelser i postkasserne

 1. Arbejdsopgaver

Der er pt. Ikke planlagt nogle arbejdsaktiver, men disse kan aftales ad hoc.

 1. Mad

Ansvarlig: Marlene og Anne

Marlene og Anne koordinerer mad med Le om mad fra slagter Steff.

 1. Eventuelt
 1. Indkøb af fælles træflis

Ansvarlig: Finn, Marlene og Mikkel

Finn fremlagde regnskab for indkøb og salg af træflis til private grundejere og forbrug til fællesområder. Regnskabet gennemset og attesteret af formand og næstformand.

 1. Resterende behov for træflis

Ansvarlig: Finn

Der bestilles endnu et læs flis til de resterende arealer:

 • Skråningen
 • Supplement til indkørslen til Kokærvænget

 

 

 

 

Velkommen til Kokærvænget

I et spændende område i Tapdrup By, ligger kokærvænget. Tapdrup er beliggende op ad Nørreådalen, som er et utroligt naturskønt område. Langs Nørreådalen er der stiforbindelse til Viborg, Bruunshåb, samt de omkringliggende landsbyer.
Tapdrup er en mindre landsby, med kun 6 km. til Viborgs centrum. I byen er der bl.a. en børnehave, samt et godt og velfungerende foreningsliv